top of page

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

business-mentoring.jpg

Coaching

Particuliers

Momenteel bied ik zowel private coachingsessies aan als sessies op bedrijfsniveau.

 

Nooit eerder is er zo vaak sprake geweest van “coaching” en het begrip werd nooit zo vaak gebruikt als vandaag het geval is. Toch bestaat er nog de nodige verwarring over wat de rol van een coach nu precies inhoudt.

Velen denken dat een coach advies geeft aan de cliënt en hem laat delen in zijn ervaring om hem zo goed mogelijk te helpen.

Dat is nu precies zelden het geval. Integendeel, een coach gaat aan de slag met de betrokken persoon om zijn potentieel te bevrijden en de betrokkene terug te sturen naar een principe van actie. Het feit dat de persoon wordt “geresponsabiliseerd” leidt ertoe dat zijn tevredenheid veel groter wordt op het einde van het hele traject.

Eenvoudig gezegd zou men kunnen stellen dat de coach als een trainer uit de sportwereld is en dat een therapeut als het ware een arts is die is gespecialiseerd in de sportgeneeskunde. De coach vertrekt van het principe dat de atleet in wezen lichamelijk gezond is en focust dus op de verbetering van zijn fysieke conditie en zijn prestaties. Zijn er echter redenen om aan te nemen dat er sprake is van een blessure, dan stuurt de coach de atleet door naar de arts.

Belangrijk om weten is dat een coach geen diagnose stelt en geen behandeling voorstelt. De coach observeert en kan op basis daarvan de juiste formulering vinden voor wat nu precies de behoeften van de cliënt zijn. Zo de nood aan hulp de kwalificaties van de coach echter overstijgt, dan stuurt hij de betrokken persoon door naar een specialist in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer de problemen die een persoon (cliënt) ter sprake brengt niet thuishoren op het domein van de diensten die een coach aanbiedt, dan behoort het tot zijn beroepsethiek om de betrokkene te helpen andere bronnen te identificeren en daar toegang toe te vinden.

De International Coaching Federation (ICF) heeft in haar ethische code de nadruk gelegd op deze verantwoordelijkheid.

Ik volg de deontologische code van de ICF en heb eerbied voor de fundamentele waarden in verband met ethiek, vertrouwelijkheid, eerbied voor de persoonlijke levenssfeer, belangenconflicten en continue ontwikkeling.

 

Bedrijfscoaching is een vorm van begeleiding die tot doel heeft aan de werknemer (m/v) te tonen welke de beste instrumenten zijn die tot zijn beschikking staan om die vervolgens zo goed mogelijk te gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om coachingsessies in verband met presteren, ondersteuning, verandering enzovoort. Deze coachingsessies worden individueel gegeven of collectief op het niveau van de onderneming.

 

Dankzij de verschillende leidinggevende functies die ik heb bekleed in diverse multinationals (voornamelijk inzake financiën, productmarketing en merkenbescherming), heb ik gedurende meer dan 20 jaar ruime ervaring verworven in de bedrijfswereld. Dat laat me toe snel inzicht te verwerven in problemen die ter sprake worden gebracht en verband houden met de onderneming (conflicten met de hiërarchie, professionele uitputting, heroriëntering van de loopbaan, pesten enzovoort). In functie van de situatie en de gemoedsgesteldheid van de persoon maak ik gebruik van zowel coachinginstrumenten als van de instrumenten op het vlak van de korte therapie met als doel efficiënte en duurzame oplossingen aan te reiken. In dezelfde optiek bied ik sessies in therapeutische begeleiding aan voor werknemers die in een moeilijke privésituatie verkeren en aan wie de onderneming de gelegenheid biedt om bij mij een aantal sessies te volgen (in alle vertrouwelijkheid).

Raadplegingen enkel op afspraak, per telefoon op het nummer 32(0) 476 63 15 98, via e-mail (mia@mianielsen.com) of via het contactformulier.

Coaching d'entreprise
Pour site.jpg
bottom of page